2018-07-10

Adatkezelési tájékoztató

Az Angyal Virtuális Asszisztens elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik ezt a honlapot. A jelen tájékoztató és nyilatkozat elsősorban a regisztrált tagok és hírlevél feliratkozók, ajánlatkérők személyes adatok interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, de ide tartoznak az oldal látogatói is. Ezen az oldalon írjuk le, hogy a tulajdonos milyen adatokat és milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel. Az adatokat illetéktelen személy(ek) részére nem kerülnek átadásra és az jelen tájékoztató alapján kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben a lentebb írt adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Angyal Virtuális Asszisztens különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. Adatkezelő (aki a személyes adatokat gyűjti):

Angyal Szilvia E.V.
Cím: 1076 Budapest Garay utca 20.
Adószám: 68812193-1-42
Nyilvántartási szám: 52286601

Elérhetőségi, további adatok

2. Milyen adatokat gyűjtünk, kezelünk:

Ön a személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot (10. pont), míg hírlevél feliratkozáshoz, ajánlatkéréshez az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján, vagy a hozzátartozó egy, vagy több adat alapján beazonosított, vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám(ok), továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató  3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben az oldalt nem böngészheti.

Az Angyal Virtuális Asszisztens minden szükséges intézkedést megtesz azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosan, s ha szükséges, naprakészek legyenek.

Az alábbi személyes adatok kezelése történik:

 • vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
 • telefonszám
 • lakcím, levelezési cím, székhely címe
 • elektronikus levélcím
 • rendszer információk (ip cím, felbontás, rendszer verzió, ezen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

3. Az adatkezelés célja (miért gyűjtjük és dolgozzuk fel a személyes adatokat):

Az Angyal Virtuális Asszisztens kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat. A megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapon kínál a tulajdonos, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. Célja az alábbi fő irányokban történő adathasználat:

a) Feliratkozhat a honlap hírlevél rendszerére és kezelheti feliratkozásait, például:

 • Új tartalmakat érintő értesítések (akár email, akár böngészőn keresztüli értesítés) küldése.
 • Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot, vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket. A tiltást az összes e-mail levélben szereplő, leiratkozás linkre kattintva teheti meg.
 • Hírlevél, ajánlatküldő rendszer eltérő tematikájú csatornáira történő feliratkozása, kezelése, saját akaratból történő módosítása.

b) Vélemény nyilvánítás és hozzászólás lehetőségének biztosítása az oldal tartalmára vonatkozóan.

4. Az adatkezelés időtartama:

Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig, vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk, azonban a weboldalon lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére (fiók, hozzászólás, stb.).

Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont, vagy jogszabályi kötelezettség határozza meg.

5. Az adatokhoz hozzáférők köre (kik ismerhetik meg a személyes adatokat):

Az Angyal Virtuális Asszisztens jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges, jövőbeli külsős, marketing, vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének, vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása, vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a 7. pontban tájékozódhat részletesebben.

6. Az adatok biztonsága

Az Angyal Virtuális Asszisztens mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyekkel történő adatkezelést mindig az aktuális szerződés rögzíti.

7. Adatfeldolgozást végző, vagy az adatkezelést valamilyen formában érintő személyek, cégek

Az adatok kezelését a tulajdonos, az Angyal Virtuális Asszisztens végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik a tulajdonoson kívül. Az adatok feldolgozását részlegesen (könyvelési és egyes pénzügyi feladatokhoz) PORDI Könyvelő Iroda végzi.

Mely cégek dogoznak fel adatot, vagy kapcsolódnak az adatkezeléshez?

 • Softholding Audit Kft. (1161 Budapest, Szent Imre utca 47. |
 • Tárhely szolgáltató: Avidasoft Bt. (2051 Biatorbágy, Táncsics Mihály utca 13. | e-mail: hosting@avidasoft.hu | telefon: +36 30 977 4423 | weboldala: http://hosting.avidasoft.hu/)
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés (Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatására.
 • Microsoft (1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.), Telefon: +36 1 437 2800, operációs rendszer, Windows 10, Office, OneDrive, Bing – Microsoft adatvédelmi elvei és további elérhetőségek).
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) a Facebook, az Instagram, a Messenger és a Facebook által kínált egyéb termékek és funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • ShortStack.com (201 W Liberty St, Ste LL1, Reno NV 89521, United States) szavazó, termékértékesítő, kvíz, versenyek, landing, kupon, ajánló és egyéb marketing oldalak készítésének támogatására – adatkezelési szabályzat és ászf .
 • Twitter International Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND) a Twitter által kinált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.
 • Pinterest Inc (808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-4904, Fax: +1 415 762 7100, | Adatkezelési tájékoztató) weboldalon elhelyezett képek megosztása.
 • Egyes, speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

8. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés

Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné.

Az összes adatának törlését írásban kell közölnie az Angyal Virtuális Asszisztensel, mely történhet elektronikus, vagy papír alapú levél formájában is, az Elérhetőségeinknél megadott címre.

 • Hírlevelek esetén, a levelek alján lévő adatmódosító, leiratkozó linkek segítségével is törölheti magát, hírlevélküldő rendszerünk tematikus csatornájáról.
 • Weboldalunkon tárolt látogatási adatainak (fiók, hozzászólás, stb.) törlését a Látogató adatok lekérdezése oldalunkon is elvégezheti.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről: a lakóhelye szerint illetékes törvényszék, mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulás (Info tv. 21.§), valamint hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

9. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme

Az Angyal Virtuális Asszisztens internetes weboldalának, megjelenéseinek tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői, vagy gondviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás, vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

10. Cookie(k) (sütik) kezelése:

Ahogy más cégek, mi is használunk sütiket a weboldalainkon.

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék az Angyal Virtuális Asszisztens weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Angyal Virtuális Asszisztens weboldalán alkalmaz harmadik fél sütijeit is. A sütik információkat gyűjtenek azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatokat a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel, azok személyek azonosítására nem alkalmasak. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 • Google Analytics_utma; _utmb; _utmc; _utmv; _utmz: Ezek a cookie-k név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalunkat, ennek alapján javítani tudjuk a használhatóságot. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
 • Google Adwords, Google AdSenseIP_JAR; AID; APISID; CONSENT; HSID; NID; SAPSID; SID; SIDCC; TAID cookie-k: A Honlap a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing kód cookie-kat használ, a látogatók megcímkézéséhez. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.
 • Facebook.comFacebook-képpont cookie-k: act; c_user; datr; fr; pl; presence; sb; wd; xs. Weboldalunk tartalmát megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. A Facebook-képpont egy analitikai eszköz, amely segít mérni a hirdetési tevékenységünk hatékonyságát. A Facebook-képpont segítségével megtudhatod, hogy az emberek milyen műveleteket végeznek a webhelyeden, és elérheted a számodra fontos célközönségeket. A Felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges.

 A süti beállítások módosításáról részletesen a böngésző súgójában, vagy az alábbi linkeken olvashat:

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében, az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

11. Más weboldalakra irányító linkek

Az Angyal Virtuális Asszisztens külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. Az Angyal Virtuális Asszisztens semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a weboldalunkon keresztül elért honlapok személyes adatok bizalmasan kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

12. Adattovábbítás

A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ezek közül a leggyakoribb a Google Drive, vagy a Microsoft OneDrive; e-mail és/vagy annak melléklete, számlázó program adatküldési funcióval, papír alapon, vagy adathordozó segítségével.

13. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása

Az Angyal Virtuális Asszisztens jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi – frissíti, a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép. Ezért kérjük és felhívjuk az Ön figyelmét, hogy honlapon elérhető utolsó változat elolvasását végezze el.

Fogalmak

2011. évi CXII. törvény 3. § alapján

Vonatkozó jogszabályok

Az Angyal Virtuális Asszisztens tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk az Angyal Virtuális Asszisztens részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • 2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • 2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Utolsó frissítés: 2018.08.04.